Zorgtoeslag

toeslagen-aanvragenIn ons land heeft iedere inwoner de verplichting om een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering die de standaardkosten dekt van bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en de apotheek. Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, maar dit is echter niet verplicht.

De overheid heeft in 2006 besloten om inwoners tegemoet te komen die de maandelijkse premie voor de basisverzekering met moeite kunnen betalen. Zij krijgen dan ook een zorgtoeslag. Deze toeslag is een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst. Met deze toeslag blijft de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar. Niet iedereen heeft recht op zorgtoeslag. Of u hier recht op heeft, hangt onder meer af van de volgende zaken:

 • De hoogte van uw (toetsings)inkomen
 • De hoogte van het (toetsings)inkomen van uw eventuele partner
 • Uw leeftijd

De hoogte van uw (toetsings)inkomen

Niet iedere inwoner in Nederland ontvangt zorgtoeslag. Uw inkomen mag hiervoor niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Deze grens ligt lager voor alleenstaanden dan voor samenwonende of getrouwde stellen.

Als u alleen woont en niet meer verdient dan het wettelijk minimumloon dan heeft u jaarlijks recht op een zorgtoeslag van 936 euro. Uw komt in aanmerking voor zorgtoeslag als u een jaarinkomen ontvangt van maximaal 26.200 euro.

Als u wel een toeslagpartner heeft dan heeft u recht op een zorgtoeslag als uw gezamenlijke inkomen niet hoger ligt dan 32.655 euro per jaar. Een meerpersoonshuishouden met een inkomen dat niet hoger ligt dan het wettelijk minimumloon heeft recht op een maximale zorgtoeslag van 1791 euro per jaar.

Ook uw vermogen telt mee

Op het moment dat u zorgtoeslag aanvraagt, toetst de Belastingdienst ook uw vermogen. Uw vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit spaargeld en/of beleggingen. Hierbij wordt er gekeken naar uw vermogen op 1 januari van het jaar waar u de zorgtoeslag voor aanvraagt. Uw vermogen mag niet boven een bepaalde grens komen. Als dit boven de grens ligt dan ontvangt u geen zorgtoeslag. Zolang u de AOW-gerechtige leeftijd nog niet heeft bereikt ligt de grens voor het vermogen op 103.00 euro. Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt dan is uw inkomen weer doorslaggevend voor de hoogte van vermogensvrijstelling.

Voor 2016 geldt dat iedereen aan dezelfde vermogensvorm moet voldoen. Ook heeft iedere inwoner recht op dezelfde vrijstelling. Per 1 januari 2016 zal de extra vrijstelling van vermogen vervallen voor mensen met een AOW of een ouderentoeslag.

U heeft recht op zorgtoeslag als het totaal van uw spaargeld, beleggingen of een ander vermogen op 1 januari 2016 exclusief de ouderentoeslag lager is dan €103.423 (zonder toeslagpartner) of lager is dan € 124.753 (met toeslagpartner).

De voorwaarden waaraan u moet voldoen

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om zorgtoeslag te krijgen. Zo moet u:

 • Een laag (gezamenlijk) minimum inkomen ontvangen
 • Minimaal 18 jaar of ouder zijn
 • Een Nederlandse zorgverzekering hebben afgesloten
 • De Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Het aanvragen van zorgtoeslag

Als u denkt dat u recht heeft op zorgtoeslag dan kunt u deze aanvragen via de website van de Belastingdienst. Hier heeft u echter een DigiD en een Burgerservicenummer voor nodig. Zonder DigiD kunt u geen zorgtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst. Of u dient eerst een DigiD aan te vragen. Na uw aanvraag kan het dan weer een aantal weken duren voordat u de DigiD-inlogcode ontvangt. In de tussentijd kunt u dan dus geen zorgtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst. Om het u gemakkelijker te maken, biedt https://www.toeslagenaanvragen.net u een speciale service aan. Via onze website kunt u namelijk zorgtoeslag aanvragen zonder DigiD. Ons handige online programma leidt u eenvoudig door het aanvraagproces. U kunt hier dus heel gemakkelijk zorgtoeslag aanvragen. Nadat u dit heeft gedaan regelen wij alles voor u. Wij zorgen er dan voor dat uw aanvraag bij de Belastingdienst terechtkomt en dat u bericht krijgt van de Belastingdienst. Voor deze online service hanteren wij een tarief van slechts €39,50.

Binnen zes tot acht weken bericht

Als u recht heeft op zorgtoeslag dan ontvangt u binnen zes tot acht weken automatisch een bericht van de Belastingdienst met daarin de vermelding hoeveel zorgtoeslag u maandelijks ontvangt. Dit wordt ook wel de ‘voorschotbeschikking’ genoemd. U ontvangt het eerste bedrag dan binnen vier weken op uw rekening.

Maandelijkse uitbetaling

Zorgtoeslag ontvangt u altijd per maand. Het maandelijkse bedrag wordt altijd rond de 20e van de maand op uw rekening gestort. Deze toeslag is bedoeld voor de volgende maand. Wanneer de dating van de maandelijkse uitbetaling in het weekend of op een feestdag valt dan ontvangt u de toeslag de eerstvolgende werkdag op uw rekening.

Geld besparen

Als u recht heeft op zorgtoeslag dan kunt u heel wat geld besparen. Het bedrag dat u aan zorgtoeslag kunt ontvangen kan oplopen tot 930 euro per jaar. Dit is dus best wat geld. Aangezien u flink wat geld kunt besparen met zorgtoeslag, raden wij u dus aan om deze proberen aan te vragen.

Vanaf uw 18e jaar

Tot uw 18e jaar bent u gratis verzekerd voor de ziektekosten. Tot uw 18e jaar hoefde u geen ziektekostenverzekering af te sluiten en ook geen premie te betalen. Hierdoor had u dus ook geen recht op zorgtoeslag. Vanaf de dag dat u 18 bent geworden, bent u het verplicht om zelf een zorgverzekering af te sluiten. Vanaf dat moment kunt u dan ook zorgtoeslag aanvragen.

U kunt zorgtoeslag aanvragen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 jaar werd. Als u bijvoorbeeld op 10 februari 18 jaar bent geworden, dan krijgt u vanaf 1 maart zorgtoeslag.

Geef veranderingen altijd op tijd door

Als er iets in uw leven verandert en u zorgtoeslag ontvangt dan bent u het verplicht om deze verandering binnen vier weken aan de Belastingdienst door te geven. Bij een verandering kunt u onder meer denken aan een verandering in je woonsituatie of een wijziging in je inkomen. Als u een verandering niet doorgeeft en blijkt dat u dat jaar teveel zorgtoeslag hebt ontvangen dan moet u het teveel ontvangen bedrag weer terugbetalen aan de Belastingdienst. U kunt dit voorkomen door de zorgtoeslag ook achteraf aan te vragen. De zorgtoeslag voor 2015 kunt u bijvoorbeeld nog aanvragen tot 1 september 2016. Als u niet over een DigiD beschikt dan is het lastig om een wijziging door te geven aan de Belastingdienst. Dit kunt u dan weer via deze website doen.

U woont in het buitenland

Woont u in het buitenland? Ook dan kunt u misschien zorgtoeslag aanvragen. Het hangt weer van de situatie af of u hier recht op heeft. Als u in een land woont dat tot de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) behoort of wanneer u in Zwitserland woont dan is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen. Als u in een land woont dat een sociaal zekerheidsverdrag heeft gesloten met Nederland of als u op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba woont dan kunt u ook zorgtoeslag aanvragen. U kunt dan aanspraak maken op zorgtoeslag als u:

 • Een studie in het buitenland volgt, jonger bent dan 30 jaar en een Nederlandse zorgverzekering heeft en
 • Een uitkering ontvangt vanuit Nederland, zoals de WIA. Of als een gezinslid van u een uitkering uit Nederland ontvangt, zoals de WIA
 • AOW of een pensioen ontvangt van het ABP of als gezinslid AOW of een pensioen ontvangt
 • Werkt voor de Nederlandse overheid en een Nederlandse zorgverzekering heeft
 • Bent gedetacheerd door een Nederlandse werkgever en een Nederlandse zorgverzekering heeft.

U woont niet in een EER-land

Als u niet in een EER-land woont (de EER-landen zijn alle EU-landen en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) dan heeft u enkel recht op zorgtoeslag als u verplicht bent verzekerd in Nederland. U en uw gezinsleden moeten dan aan de voorwaarden voldoen.

Geen recht op zorgtoeslag

Sommige mensen hebben geen recht op zorgtoeslag. Dit kan te maken hebben met het feit dat u geen ziektekostenverzekering heeft. Dit is het geval als u gemoedsbezwaard bent. U heeft geen recht op zorgtoeslag als u:

 • Militair bent
 • Gedetineerd bent
 • Buitenlandse student bent
 • Gemoedsbezwaard bent

Militair

Bent u een militair in actieve dienst? Dan heeft u geen recht op zorgtoeslag. De reden dat u hier geen recht op heeft, is omdat uw ziektekosten volledig worden gedekt door de ziektekostenregeling van het Ministerie van Defensie.

Gedetineerd

Als u gedetineerd wordt dan heeft u ook geen recht op zorgtoeslag. Het Ministerie van Justitie is dan namelijk verantwoordelijk voor uw geneeskundige zorg. Tijdens uw detentie loopt uw ziektekostenverzekering wel gewoon door, maar u hoeft dan geen maandelijkse premie te betalen. Als u zorgtoeslag ontving voorafgaand aan de periode van detentie dan dient u uw zorgtoeslag te wijzigen en aan te geven vanaf welke datum u gedetineerd wordt.

Buitenlandse student

Als u een buitenlandse student bent en alleen in Nederland verblijft voor uw studie dan heeft u geen recht op zorgtoeslag.

Gemoedsbezwaard

Wilt u niet verzekerd zijn vanwege uw levensovertuiging? Dan moet u zich voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te registreren als gemoedsbezwaard. U hoeft dan geen ziektekostenverzekering af te sluiten en heeft dus geen recht op zorgtoeslag.

Een verblijfsvergunning

Iemand die in het bezit is van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning kan ook recht hebben op zorgtoeslag. Deze persoon heeft dit recht zolang hij of zij in het bezit is van een geldige verblijfvergunning voor Nederland die is uitgegeven door de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst).

Als iemands verblijfsvergunning is verlopen dan heeft deze persoon enkel nog recht op een zorgtoeslag als hij of zij op tijd een verlenging van de verblijfsvergunning heeft aangevraagd of als deze persoon al zorgtoeslag ontving toen de verblijfsvergunning nog geldig was.

Uw toeslagpartner

Heeft u een echtgenoot of een geregistreerd partner? Dan is deze persoon automatisch uw toeslagpartner. Hiermee moet u samen de zorgtoeslag aanvragen. Hierbij is het niet belangrijk of u op hetzelfde adres woont. Ook als u allebei op een ander adres woont, bent u elkaars toeslagpartner. Niet alleen uw echtgenoot of geregistreerd partner kan uw toeslagpartner zijn. Dit kan ook een andere persoon zijn. Dit is het geval als één van deze punten op uw situatie van toepassing is:

 • U bent voor de inkomstenbelasting elkaars fiscale partner
 • U bent partner voor een pensioenregeling
 • U hebt bij de notaris een samenlevingscontract met uw partner afgesloten
 • U hebt samen een kind
 • U of uw partner heeft een kind van een ander erkend
 • U hebt samen een koopwoning
 • U was in het voorafgaande jaar al elkaars toeslagpartner
 • U of één van uw medebewoners heeft een inwonend kind dat jonger is dan 18 jaar

Een medebewoner

Als u met een persoon samenleeft in uw woning en deze persoon staat op uw adres ingeschreven dan is dat uw medebewoner. Voorbeelden van medebewoners zijn uw kind(eren), ouder(s) of een vriend met wie u samenwoont. Een medebewoner kan ook uw toeslagpartner zijn. Als u samenwoont met uw kind of uw ouder dan bent u toeslagpartner vanaf het moment dat u beiden ouder dan 27 jaar bent.

Zorgtoeslag 2015 aanvragen

U kunt altijd zorgtoeslag aanvragen over het lopende jaar. Gedurende het gehele jaar 2015 of 2016 kunt u dus zorgtoeslag aanvragen. Dit kunt u doen vanaf elke gewenste begindatum. Zo kunt u dit dus nog doen op 31 december, als u ervan uitgaat dat u recht heeft op zorgtoeslag.

U kunt nog zorgtoeslag aanvragen tot 1 september van het volgende jaar over een voorafgaand jaar. In 2016 kunt u dus nog tot 1 september zorgtoeslag aanvragen over het jaar 2015. Na 1 september 2016 kunt u alleen nog zorgtoeslag over 2015 aanvragen als u uitstel heeft gehad voor de aangifte inkomstenbelasting.

Maar één keer aanvragen

Zorgtoeslag hoeft u maar één keer aan te vragen. Als deze eenmaal door de Belastingdienst is toegekend aan u, dan loopt de zorgtoeslag de komende jaren automatisch door. Als u in 2016 bijvoorbeeld ontdekt dat u al vanaf 2015 recht had op zorgtoeslag dan hoeft u deze enkel vanaf 2015 aan te vragen. De zorgtoeslag blijft u dan automatisch ontvangen. U hoeft dus niet nog eens apart voor 2016 de zorgtoeslag aan te vragen.